សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រជុំដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (ស.ន.ខ.ក.ក.) បើកដំណើរការកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ក្រោមព្រះអធិបតី ភិក្ខុ ចុចអានបន្ត …