ប្រពៃណីការអប់រំខ្មែរ

ទេពកោសល្យទាំងនេះ បានបង្កើតមានដោយសារជនជាតិខ្មែរចូលចិត្តរៀនសូត្រវិជ្ជាហើយមានស្មារដីផ្ចិតផ្ចង់ការងារណាស់។ នៅសម័យហ៊្វូណន ក្នុងគ.ស.ទី៣ យើងបានដឹងថាមានឯកសារជាច្រើនណាស់ស្តីអំពីវិជ្ជានិងការងារផ្សេងៗដែលគេរក្សាទុកក្នុងបណ្ណាល័យនានា។ ចុចអានបន្ត …