ស្រណោះមាតុភូមិកំណើត

ខ្យល់កម្មបក់ផាត់បានរសាត់កាយ ឲ្យឃ្លាតទៅឆ្ងាយចាកចោលទឹកដី មាតុភូមិកំសត់មរតកបូរី បាត់បង់សេរីដីកម្ពុជាក្រោម។  ស្រណោះកោះកេរខ្មែរពីបុរាណ ចុចអានបន្ត …