កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១- ២០២២ ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី ៤ និងថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី ១-២-៣ នាខេត្តព្រះត្រពាំង

សម័យប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី ៤ និង ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី ចុចអានបន្ត …

កម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សា នាវត្តសិលាទ្រ(ថ្មទល់)

កម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សា ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី៤(បាលីរង) នាវត្តសិលាទ្រ(ថ្មទល់) អនុសង្កាត់ទី៦ សង្កាត់ទី៩ ចុចអានបន្ត …

រូបថតពិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍ ឆ្នាំ២០១៤

រូបថតសកម្មភាពសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍៥០% ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្រីក្រ ចំនួន១៨អង្គ/រូប ចុចអានបន្ត …

រូបថតពិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍ ឆ្នាំ២០១៣

រូបថតសកម្មភាពសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍៥០% ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្រីក្រ ចំនួន១៥អង្គ/រូប ចុចអានបន្ត …

រូបថតពិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍ ឆ្នាំ២០១២

រូបថតសកម្មភាពសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍៥០% ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្រីក្រ ចំនួន០៨អង្គ/រូប ចុចអានបន្ត …

រូបថតពិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍ ឆ្នាំ២០១១

រូបថតសកម្មភាពសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍៥០% ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្រីក្រ ចំនួន១៧អង្គ/រូប ចុចអានបន្ត …