ស្វាកំលោះរស់ព្រោះបញ្ញា

តយោធម្មជាតក           កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តវេឡុវ័ន ព្រះអង្គបានប្រារព្ធរឿងដែលទេវទត្តព្យាយាមលបធ្វើគតព្រះអង្គ ទើបទ្រង់លើកជាតកមកសម្តែងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថា ចុចអានបន្ត …

អ្នកផ្លុំស័ង្ខក្បាលរឹង

សង្ខធម្មជាតក           កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តជេតវ័ន ព្រះអង្គបានសម្តែងជាតកដល់ភិក្ខុដែលពិបាកអប់រំមួយអង្គ ដើម្បីរំឭកឲ្យឃើញពីទោសនៃការមិនជឿលើពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅ ចុចអានបន្ត …

អ្នកវាយស្គរក្បាលរឹង

ភេរិវាទកជាតក           កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តជេតវ័ន ព្រះអង្គបានសម្តែងជាតកដល់ភិក្ខុដែលពិបាកអប់រំមួយអង្គ ដើម្បីទូន្មានឲ្យឃើញពីទោសនៃការមិនជឿដំបូន្មាន ចុចអានបន្ត …

ប្រើស្វាឲ្យស្រោចដំណាំ

អារាមទូសកជាតក កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅជេតវ័ន ព្រះអង្គបានសម្តែងជាតកដល់អារាមទូសកៈ (អ្នកថែរក្សាឧទ្យាន) ដែលទុកចិត្តកូនប្រុសខ្លួនឲ្យបំពេញតួនាទីជំនួស ចុចអានបន្ត …