ស្រ្តីអ្នកកាប់ឧស

កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ប្រថាប់នៅវត្តជេតវ័ន ទ្រង់ប្រារពអំពីរឿងរបស់ព្រះនាង វាសភខត្តិយា  និងបុត្រដែលត្រូវគេទម្លាក់យសស័ក្តិ ព្រោះព្រះនាងវាសភៈ ចុចអានបន្ត …

ស្តេចសុនខជួយដល់បរិវារ

កុក្កុរជាតក             កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវត្តវេឡុវ័ន ព្រះអង្គបានសម្តែងជាតកដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សទាំងអស់ដើម្បី ទូន្មានឲ្យធ្វើខ្លួនកើតជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែលមានតំណាលថា ចុចអានបន្ត …

ស្រានៅមិនទាន់ប្រៃ

វារុណីទូសកជាតក           កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តជេតវ័ន ព្រះអង្គបានសម្តែងជាតកអំពីបុរសម្នាក់ដែលដាក់អំបិលក្នុងស្រាព្រោះតែការយល់ខុស ទើបទ្រង់ទូន្មានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអំពីការថ្លោះធ្លោយព្រោះតែក្តីល្ងង់ ចុចអានបន្ត …

ស្លាប់ខ្លួនព្រោះតែចចេសរឹងរូស

ឧរាទិយជាតក           កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តជេតវ័ន ព្រះអង្គសម្តែងជាតកដើម្បីទូន្មានទុព្វចភិក្ខុ ( ចុចអានបន្ត …