ស្រណោះមាតុភូមិកំណើត

ខ្យល់កម្មបក់ផាត់បានរសាត់កាយ

ឲ្យឃ្លាតទៅឆ្ងាយចាកចោលទឹកដី

មាតុភូមិកំសត់មរតកបូរី

បាត់បង់សេរីដីកម្ពុជាក្រោម។

 ស្រណោះកោះកេរខ្មែរពីបុរាណ

ខ្មែរក្រោមយើងមានរចនាល្អឆោម

សាសនាអារាមដុតដាមទ្រុឌទ្រោម

រស់នៅប្រឈោមនឹងខ្មាំងក្នុងផ្ទះ។

អ្នករាប់គេរស់អ្នកស្ទុះត្រូវស្លាប់

រងការឈឺចាប់វេទនាខ្លាំងណាស់

ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគេបិទគេប៉ះ

ស្រណោះខ្លាំងណាស់គ្មានសិទ្ធិវាចា។

ហេតុតែពីយើងរើសអើងខ្លាំងពេក

គេខំបំបែកឯងខំឫស្យា

ច្រណែនគ្នាឯងដោយគ្មានពិចារណ៍

ប្រទាញស្រវាយកតែរួចខ្លួន។

អនិច្ចាខ្លាំងណាស់ឱ!ជីវិតខ្មែរ

មាតុភូមិក្លាយប្រែទុក្ខខ្មែរក្រោមយួន

រស់នៅសព្វថ្ងៃរលាយផ្ទួនៗ

ឱ!មាតុភូមិខ្លួនជម្ងឺសព្វសាច់។

ដោយៈ ថាច់ ឆេង

Leave a Reply

Your email address will not be published.