កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១- ២០២២ ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី ៤ និងថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី ១-២-៣ នាខេត្តព្រះត្រពាំង

សម័យប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី ៤ និង ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី ១-២-៣ ទូទាំងខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោម
រួមទាំង៣ថ្នាក់មាន៣៥បន្ទប់គឺ ÷
?បឋមភូមិទី៤-១៧បន្ទប់
?ទុតិយភូមិទី១-៨បន្ទប់
?ទតិយភូមិទី២-៦បន្ទប់
?ទុតិយភូមិទី៣-៤បន្ទប់
សូមប្រគេននិងជូនពរសមណសិស្សនិងយុវ័នយុវតីសិស្សគ្រប់អង្គនិងរូបប្រឡងបានជោគជ័យដូចស្តេចក្តីប្រាថ្នា
កម្មវិប្រឡងប្រារព្ធ ឡើងនៅពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃ សុក្រ និងអាទិត្យ ១១-១២ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥៕
ប្រភព៖ Facebook @Indigenous Khmer live in Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published.