យួនយកដីខ្មែរ

កម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីខ្មែរ

យួនបានបង្វែកែប្រែឈ្មោះអស់

មិនថាក្រុងខែត្រស្រុកភូមិឬកោះ

យួនប្តូរទាំងអស់គ្មានសល់អី្វឡើយ ។

ប្រវត្តិសាស្រ្តពិតរបស់ខ្មែរ

យួនថ្លែងច្នៃកែប្រែជារើយៗ

មិនដែលសួរខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកឡើយ

ទាំងអស់នេះហើយជារឿងបំពាន ។

ខ្មែរក្រោមកំពុងរស់លើទឹកដី

ឥតមានសិទ្ធិអ្វីទៅក្នុងទីស្ថាន

យួនធ្វើបាបខ្មែរឃោឃៅសាហ្ម័ន

មានចិត្តបំពានលើខ្មែរម្ចាស់ស្រុក ។

យួនជាពូជចោរឈ្លានពានទឹកដី

យួនជាចោរព្រៃធ្វើខ្មែររងទុក្ខ

យួនធ្វើបាបខ្មែរមិនដែលរើសមុខ

ខ្មែរជួបតែទុក្ខដោយស្នាដៃយួន ។

យួនជាពូជចោរមិនទទួលការពិត

តែងតែប្រឌិតប្រវត្តិក្រៅក្បួន

ខំធ្វើអំពើអាក្រក់ពេញខ្លួន

នេះពូជចោរយួនដែលប្លន់ដីខ្មែរ ។

ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍យួនមិនចោលល្បិច

ខំប្រើកលកិច្ចធ្វើមកលើខ្មែរ

ប្លនកោះទឹកដីទាំងចំការស្រែ

សុទ្ធតែកេរខ្មែរយួនយកគ្មានសល់។

ឱ! កូនខ្មែរអើយត្រូវចេះសាមគ្គី

ខំប្រឹងសំភីនឹងជួយខ្វាយខ្វល់

ជួយរំដោះជាតិឱ្យបានរួចរាល់

កុំចាញ់ល្បិចកលចោរយួនអប្រិយ។

ដោយៈ ភិក្ខុ ឥន្ទជោតោ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.