ពិសក្តៅ

ឆ្កែកើតអង្គែគ្មានទេរោម

រមាស់ស្គាំងស្គមព្រមត្រជាក់

លំបាកខ្លួនខ្លាំងតាំងញ័រញាក់

រត់បោលទទ្រាក់ធ្លាក់ដល់ភ័យ។

ទៅកាន់ទីណាក៏ស្មាញស្មុគ

ទីនោះមិនសុខស្រុកឬព្រៃ

ទោះដេកទោះដើរដំណើរក្ស័យ

ឧបសគ្គចង្រៃអាស្រ័យខ្លួន។

ដូចមនុស្សក្នុងលោករោគក្នុងចិត្ត

ក្តៅផ្សារពេកពិតត្បិតគុំកួន

រក្សាពិសក្តៅនៅក្នុងខ្លួន

ប្រកាន់មាំមួនខ្លួនឥតសុខ។

ហេតុកើតត្រង់ណាផលត្រង់ហ្នឹង

បើបានជាដឹងប្រឹងសម្រុក

កម្ចាត់ពិសក្តៅទើបនៅសុខ

ទោះស្រុកឬព្រៃគ្មានអ្វីទាស់។

ដោយៈ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.