ប្រការគួរប្រកាន់ខ្ជាប់

គួរចងចាំឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចនូវ៖

√ ជំនឿសាសនារបស់អ្នក

√ ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក

√ កិត្តិនាមដ៏ល្បីល្បាញរបស់អ្នក

√ ពាក្យសំដីរបស់អ្នក

√ ក្រមសីលធម៌របស់អ្នក

√ ជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់អ្នក

√ ឥរិយាបថវិជ្ជមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

√ វិថីជីវិតដ៏មានផាសុខភាពរបស់អ្នក

√ ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងរបស់អ្នក

√ ចំណូលចិត្តលើការសិក្សាស្វែងយល់របស់អ្នក

√ ឆន្ទៈពិតចំពោះការចែករំលែករបស់អ្នក។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ គោលការណ៍សកម្មទាំង ១០០ប្រការ ដើម្បីជោគជ័យ ទំព័រទី៦២ ដោយៈ ជុំ សមវាសនា)

Leave a Reply

Your email address will not be published.