ប្រកាន់គំនិតឈ្នះឈ្នះ

គំនិត “ឈ្នះឈ្នះ” គឺជាគំនិតដែលសំដៅលើទឹកចិត្តដែលសំដែងការបែងចែកផលទាំង         សង្ខាងដោយពុំមានភាពលំអៀង និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។ គំនិត “ឈ្នះឈ្នះ” គឺជាគំនិតដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ ទឹកចិត្តបើកជំហរ ភាំពសមហេតុផលចំពោះមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធ។ គំនិត “ឈ្នះឈ្នះ” គឺជាគំនិតដែលស្វែងរកការសម្រុះសម្រួល និងជាឆន្ទះដ៏បរិសុទ្ធដែលស្វែងរកការព្រមព្រៀងដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលការពិត។ គំនិត “ឈ្នះឈ្នះ” ខាងលើទូន្មានថា គួរចៀសវាងកុំឆ្លៀតឱកាសទាញយកប្រយោជន៍ពេលដែលគេកំពុងទុកចិត្តលើយើងយ៉ាងខ្លាំងនោះ ហើយចូរធ្វើអ្វីប្រកបដោយកិត្តិយស។

គំនិត “ឈ្នះឈ្នះ” ទូន្មានទៀតថា ឱ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ព្រមទាំងឱកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងធនធាន ហើយចូរកុំគិតពីការចាញ់ឈ្នះដូចសង្រ្គាមឱ្យសោះ។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ គោលការណ៍សកម្មទាំង ១០០ប្រការ ដើម្បីជោគជ័យ ទំព័រទី២៨)

Leave a Reply

Your email address will not be published.