ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសង្គម

ព្រះពុទ្ធសាសនា គឺជាសាសនាមួយដែលមានអ្នកគោរពប្រតិបត្តិកាន់រហូតដល់ទៅរាប់រយលាននាក់នៅលើពិភពលោក។ គេបានដាក់សេចក្ដីសំខាន់ផ្ដោតទៅលើក្រមសីលធម៌ និងបញ្ហាសង្គមយ៉ាងខ្លាំង ដោយមានហេតុផលថា ចុចអានបន្ត …

ឥទ្ធិពលនៃព្រះពុទ្ធសាសនា និងវត្តអារាមទៅលើសង្គមខ្មែរ

ព្រះពុទ្ធសាសនា បានមកប្រតិស្ថាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាង ២០០០ ឆ្នាំមកហើយ រួចបានជ្រួតជ្រាបដិត ចុចអានបន្ត …