បង្ហាញភក្តីភាព

ចូរធ្វើជាមនុស្សដែលមានជំហររឹងមាំពិតប្រាកដ។ អ្នកត្រូវតាំងជំហរដើម្បីគ្រួសារ ប្រទេសជាតិ និងមិត្តភក្តិ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង ចុចអានបន្ត …

ធ្វើជាមនុស្សកត្តញ្ញូ

ជីវិតមិនប្រាកដថា យើងមិនអាចដឹកនាំបានតាមផ្លូវដែលយើងចង់បាននោះឡើយអ្នកអាចនឹងទទួលបានការមិនពេញចិត្ត ទោមនស្ស ឬទុក្ខសោកជាដើម។ ជួនកាល ចុចអានបន្ត …

ចេះបង្កើតបរយាកាសរីករាយ

នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការនិយាយកំប្លែង ការសើចសប្បាយប្រកបដោយសុភមង្គល ស្នាមញញឹម និងការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបង្កើតបរយាកាសរីករាយ ចុចអានបន្ត …