ត្រូវខំរៀន

វិជ្ជាប្រៀបស្ពាន          ជំហានរយលាន         ឈានដើរកុំបង់

ស្វែងរកចំណេះ          ជំនាញផូរផង់             សតិផ្ចិតផ្ចង់

តម្រង់សិក្សា ។

យើងត្រូវខំរៀន         ចំណេះរបៀន             រៀនរកផ្លែផ្កា

យកមកសាបព្រោះ    បណ្ដុះបញ្ញា                បង្ហាញបច្ឆា

ជនបន្តទៀត ។

សូមអស់កុលបុត្រ     តាំងចិត្តមោះមុត            រៀនស្គាល់ពីជាតិ

វប្បធម៌សាសនា         ត្រូវស្គាល់មិត្តញាតិ    សាងខ្លួនជួយជាតិ

ឆ្ពោះទៅមុខទៀត ។

ដោយៈ ភិក្ខុ ចន្ទរក្ខិតោ

Leave a Reply

Your email address will not be published.