ជីវិតខ្មែរក្រោម

នាវាជីវិតដិតដាន់សាវតា                   ខ្មែរក្រោមសោការស់ព្រាត់ទ្រនំ

បែកពីកម្ពុជាមកច្រើនទស្សវត្សន៍     ចោរយួនពង្រាត់ព្រាត់ចេញពីគ្នា ។

ជីវិតខ្មែរក្រោមរងភ័យយប់ថ្ងៃ           ភ័យព្រោះស្នាដៃយួនធ្វើព្យុះមារ

បិទសិទ្ធិសេរីគំរាមរាំងរា                     បើហ៊ានទាមទារចាប់ចង់ប្រហារ ។

ខ្មែរក្រោមដូចចករសាតគ្មានត្រើយ  ទុក្ខគ្មានពេលស្បើយណែនពេញឱរ៉ា

ភៀសខ្លួនឃ្លាតកាយរស់ខ្វះមេបា     ចូលកម្ពុជាសៀមរកទីពឹង ។

ថាចុះស្រុកសៀមខ្លាចតម្រួតចាប់     ព្រោះរស់គ្មានច្បាប់ដែលជាលំនឹង

អោយផុតពីយួនរួចខ្លួនពីនឹម អាណានិគមរកសិទ្ធិសេរី ។

រត់ចូលកម្ពុជាគិតថាបានសុខ            បែរមកជួបទុក្ខបន្ថែមជាថ្មី

ច្បាប់ក្នុងធម្មនុញ្ញគាំពារសេរី ខ្មែរក្នុងក្រៅក្ដីមានសិទ្ធិដូចគ្នា ។

តែអនិច្ចាច្បាប់មានក្នុងក្បួន               រដ្ឋតែងរុកកួនខ្មែរក្រោមគ្រប់គ្រា

មិនផ្ដល់ទាំងសិទ្ធិនិងជួយការពារ      តែបែរជាចាប់អោយយួនសាមាន្យ ។

នេះហើយជីវិតខ្មែរក្រោមអភ័ព្វ         រស់ខ្វះទីគាប់គ្មានក្ដីសុខសាន្ដ

តែមិនលះបង់ជាតិនិងសាសនា        ខំប្រឹងរក្សាថែកេរិ៍្ដដួនតា ។

ជីវិតខ្មែរក្រោមនៅតែសង្ឃឹម ថាបានទីពឹងសិទ្ធិជាម្ចាស់ការ

ផុតពីចក្រពត្តសាសន៍យួនឫស្យា     ជាតិខ្មែរថ្លៃថ្លាឯករាជ្យខាងមុខ ។

ដោយភិក្ខុ ចន្ទរក្ខិតោ

Leave a Reply

Your email address will not be published.